Informacje dla dawców

Ważne !!! Dokumenty tożsamości uprawniające do oddania krwi i jej składników:


Dokumenty tożsamości uprawniające do oddania krwi i jej składników:
Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi


„3. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi potwierdza musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość ( e tym za pomocą publicznej aplikacji mobilnej) zawierającej zdjęcie oraz numer PESEL

Honorowy Dawca Krwi

Przywileje Honorowych Dawców Krwi

1.Tytuł „Honorowego Dawcy krwi”

2. Uzyskanie Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi ( już po pierwszym oddaniu krwi
    lub jej składników. (Dz. U.z 1997 nr 106. Art.7 pkt.1)

3. Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w dniu, w którym oddawana jest krew
   w pracy, uczelni, szkole. (Dz. U z 1996 nr 60 poz.281)

4. Wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych do najbliższej jednostki służby krwi
    (RCKiKw Olsztynie lub Terenowego Oddziału). Dz. U.Nr 106 z dnia 11 września 1997
     art.9 ust.1 pkt.3
     4.1 Refundacja kosztow dojazdu przysługuje wszystkim dawcom zamieszkałym
            w rejonie działalności danej placówki służby krwi i dotyczy faktycznie
            poniesionych przez nich na ten cel wydatków
     4.2 Krwiodawcy korzystającemu z takich środków komunikacji jak PKP lub PKS
            przysługuje zwrot kosztów w gotówce (w obie strony)na podstawie okazanego
            biletu.
     4.3 Krwiodawcy korzystającemu z komunikacji miejskiej przysługuje zwrot biletów
           w naturze.
     Zwrot biletów na środek komunikacji miejskiej odbywa się w punkcie
     krwiodawstwa na życzenie krwiodawcy (zwrot gotówki za przejazd PKP lub PKS
     nie wyklucza wydania biletów jeżeli dawca na trasie z dworca do punktu
     krwiodawstwa korzystał ze środków komunikacji miejskiej.

Krwiodawca posiadający Legitymację Zasłużony Dawca krwi I stopnia – jest    
uprawniony do bezpłatnych przejazdów na terenie Olsztyna wg Uchwały Rady Miasta

5. W przypadku oddania krwi na rzecz danego pacjenta istnieje  możliwość otrzymania
    stosownego  zaświadczenia potwierdzającego objętość oddanej krwi.

6. Na prośbę dawcy  jest możliwość uzyskania bezpłatnych badań laboratoryjnych  
    (grupa krwi, morfologia, badania w kierunku  zarażenia wirusami HIV, HCV, HBV
     oraz kiłą)
7. Możliwość uzyskania bezpłatnej KARTY GRUPY KRWI (po 3 donacji w  ciągu roku)

8. Wydawany jest posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500kcal (w postaci
     czekolad) Dz.U.nr 261 z dnia 26 listopada 2004r

9.. Istnieje  możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości
    ekwiwalentu  pieniężnego za pobraną krew.(art.26 ust.7 pkt2 ustawy z dn.26.07.1991r
    o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U.z 2010r nr 51 poz.307 z póź.zm.)

10. Możliwość uzyskania Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
      (po ilu litrach w załączeniu) po złożeniu stosownego wniosku w PCK
 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Zasłużony Honorowy Krwiodawca
1.„Zasłużony Honorowy dawca krwi, zasłużony Dawca przeszczepu, Inwalidzi Wojenni i Wojskowi oraz Kombatanci maja prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach”(Dz.U.Nr 164,poz.1027 z 2008r z późn.zm.)

  1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi – wykaz leków , które może stosować w związku z oddawaniem krwi (Dz. Ustaw nr 118 z 20 czerwca 2008r
Wzór wniosku Zasłużony dla Narodu

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi
lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane
ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla
Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister
właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której
dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania
odznaki;
2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Osoba składająca wniosek o nadanie odznaki wypełnia:
1) dane dawcy krwi:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL –
serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej
składników.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres Sekretariatu Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn

Wzór Wniosku

Dane potrzebne do wniosku o ilości oddanej krwi ( archiwum)

(miejscowość i data)

Formularz zgłoszeniowy o ilości oddanej krwi

Dane niezbędne do wydania zaświadczenia o ilości oddanej krwi na podstawie karty krwiodawcy

Nazwisko i Imię

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Miejsce oddawania krwi

Lata, w których oddawana była krew

Krew oddawana była honorowo czy odpłatnie

Grupa Krwi

podpis

Zwrot kosztów dojazdu

Bezpłatne przejazdy na terenie miasta Olsztyn

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.

Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na ich podstawie.

https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/transport-publiczny/ulgi-i-przywileje/rodzaje-ulg
Odbiór wyników badań

RCKiK informuje , że nie udziela telefonicznie informacji o wynikach badań laboratoryjnych krwiodawców . Wyniki wydawane na życzenie krwiodawcy można odebrać osobiście  lub wydawane są upoważnionej osobie od poniedziałku do piątku w siedzibie RCKiK w Olsztynie lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w wybranym Terenowym Oddziale .
Wzór  pisemnego upoważnienia- poniżej:

Upoważnienie do odbioru wyników badań dla krwiodawców

Sposób przeliczania osocza
Pytania dotyczące oddawania krwi

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania związane z oddawaniem krwi:

Czy oddawanie krwi jest bezpieczne ?
Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na
wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu
jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami
przenoszonymi drogą krwi. Kto
może zostać dawca krwi? Dawcą krwi lub jej składników może zostać:

– każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat

– o masie ciała przynajmniej 50kg

– OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi:
„3. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi potwierdza musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość ( e tym za pomocą publicznej aplikacji mobilnej) zawierającej zdjęcie oraz numer PESEL

Przed Oddaniem krwi

Co powinniśmy jeść a czego unikać przed oddaniem krwi

Produkty polecane co najmniej 2 dni poprzedzające oddanie krwi:
pieczywo, chuda wędlina, ser biały chudy, dżem, miód, warzywa, jogurt, drób, wołowina, ryby.

Unikamy: Fast foodów, tłustego mięsa, śmietany, majonezu, tłustego mleka, tłustych wędlin, pasztetów, ciastek z kremem, jajek, orzechów alkoholu.

W dniu oddania krwi należy:

  • Spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chudą wędlinę, ser biały chudy, dżem, miód, warzywa, jogurt);
  • Ograniczyć palenie papierosów (2 godziny przed oddaniem krwi nie powinno się palić);
  • Przed oddaniem krwi wskazane jest wypić minimum 0,5 l płynów (woda mineralna, sok);
  • Nie pić alkoholu, również  w dniu poprzedzającym oddanie krwi !!!

Zalecenia i przeciwwskazania dotyczące diety krwiodawcy przed oddaniem krwi:

Około 2 godziny przed oddaniem krwi i w dniu poprzedzającym oddanie krwi wskazane jest zjedzenie lekkiego niskotłuszczowego posiłku.

Polecane produkty:

Napoje: soki owocowe lub warzywne, woda mineralna niegazowana, herbata, kawa • pieczywo • miód naturalny lub sztuczny, dżem, powidła, mleko, zupy mleczne, makarony, kasze, płatki, ryż • twaróg, chudy ser biały • warzywa, owoce • chude wędliny, ryby, mięso gotowane chude, drób, wołowina chuda.

Przeciwwskazane są:

Alkohol • śmietana • majonez • margaryna • rosół • żółte sety jaja • smalec • oleje • orzeszki ziemne • wszelkie pokarmy smażone i opiekane na tłuszczu • lody, kremy, ciastka tortowe • tłuste mięsa, boczek, bekon, kiełbasa, wieprzowina, baranina, kaszanka, salceson, pasztety.

Spożywanie zbyt tłustych posiłków przed oddaniem krwi może być powodem niezakwalifikowania krwi do celów leczniczych.

Oddanie Krwi

Procedura oddania krwi – krok po kroku

Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy a miejsce, wkłucia jest odkażane. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie a zarazem bezpieczne i abyśmy mogli podzielić się swoją krwią w miłej i przyjaznej atmosferze..

0011.Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz
(koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem
PESEL ).

0022. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie
poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut.
W zależności od rodzaju donacji (osocze, płytki krwi) może być tez pobrana próbka krwi na dokładniejsze badania morfologiczne, niezbędne do kwalifikacji. Odczyt wyników badań w takiej sytuacji trwa trochę dłużej. 003

0043. Gabinet lekarski:

 – skrócone badanie lekarskie

 – wywiad lekarski (m.in. wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości)

 – kwalifikacja do oddania krwi (krew pełna, osocze lub płytki krwi) 005

0064. Uzupełnienie płynów w organizmie: w dniu poprzedzającym oddanie krwi zwiększyć ilość wypijanych płynów, najlepiej wody mineralnej, co najmniej 1,5 l. Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia. W dniu oddania prosimy spożyć lekkie śniadanie!

0075. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym
w czasie od 5 do 8 minut. Można też oddać (po wcześniejszym uzyskaniu kwalifikacji) osocze lub płytki krwi metodą aferezy.
W takim przypadku donacja trwa  około 30-60 minut.008

010

6. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady..

7. Na prośbę Dawcy wystawiane jest:

 – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole

 – wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa

 – legitymacja HDK

 – kopia wyników badań

Firmy oferujące wsparcie dla krwiodawców

Program lojalnościowy

( 20 grudnia 2016 )

Dnia 22.12.2016 w RCKiK w Olsztynie oraz w TO  zostaje wdrożony Program Lojalnościowy zgodnie z programem polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

31.12. 2020 r. zakończył się program lojalnościowy dla krwiodawców „Każda kropla jest cenna”, który obowiązywał w latach 2005-2020.

W związku z tym informujemy, że nagrody za kropelki zebrane do dnia zakończenia programu (tj. 31.12.2020 r.) można będzie odbierać również po tym terminie, do wyczerpania zapasów nagród.
Nie będzie jednak możliwości zdobywania nowych pieczątek od 01.01.2021 r.btnimage