Oferty Pracy

RCKiK w Olsztynie zatrudni Księgowego / Starszego księgowego

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA                               I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE

ZATRUDNI NA STANOWISKO PRACY

Księgowa(y) / Starsza(y) księgowa(y)

Miejsce pracy: siedziba RCKiK w Olsztynie;

Forma zatrudnienia: umowa o pracę;

Wymiar etatu: 1,0 etat.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne;
  2. co najmniej 5 letni staż na samodzielnym stanowisku księgowego;
  3. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych;
  4. praktyczne doświadczenie w zakresie pełnej księgowości;
  5. mile widziane doświadczenie w pracy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Wymagane dokumenty:

  1. podpisany list motywacyjny i CV z klauzulą zgody*;
  2. podpisany kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1);
  3. podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy;

*Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji*/aktualnej rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.

*niepotrzebne skreślić

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej oferty do dnia 30.04.2021 r. na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2

bądź drogą e-mail: kadry@rckikol.pl

Dodatkowe informacje: St. specjalista ds. kadrowych  – mgr Eliza Suszek, tel. 89 526 01 56 w. 126                    

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta pracy nr 8/2021.

Inne informacje:

1)  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami;

2) Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że w klauzuli zawartej w ofercie została wyrażana zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach;

3) Aplikacje bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RCKiK                       w Olsztynie nie będą rozpatrywane;

4) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Olsztyn, dn. 16.04.2021 r.

btnimage