Oferty Pracy

RCKiK w Olsztynie zatrudni asystenta diagnostyki laboratoryjnej

Miejsce pracy: siedziba RCKiK w Olsztynie – Dział Laboratoryjny.

Wymiar etatu: cały etat.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – diagnosta laboratoryjny;          
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym;
 • mile widziane uprawnienia w zakresie wykonywania badań z immunologii

transfuzjologicznej i autoryzacji wyników;

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
 • podpisany list motywacyjny i C.V z klauzulą zgody;
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy (załącznik nr 2).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej oferty na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2

bądź drogą e-mail: sekretariat@rckikol.pl

Dodatkowe informacje: Kierownik Działu Laboratoryjnego                                                              mgr Jolanta Miklaszewska, tel. 608 622 703

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko Asystent diagnostyki laboratoryjnej.

Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska, na które kandydat aplikuje.

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji*/aktualnej rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.

*niepotrzebne skreślić

Inne informacje:

1) Oferty osób, które nie zostały wybrane nadane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że w klauzuli zawartej w ofercie została wyrażana zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.

2) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Kwestionariusz Osobowy

Klauzula zgody

RCKiK w Olsztynie zatrudni lekarzy

Więcej informacji na stronie http://bip.rckikol.pl/index.php?id=52,0,0,0,0,198

RCKiK w Olsztynie zatrudni pielęgniarki

Więcej informacji na stronie http://bip.rckikol.pl/index.php?id=52,0,0,0,0,199

RCKiK w Olsztynie zatrudni Farmaceutę

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA   I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE

ZATRUDNI Farmaceutę

Miejsce pracy: siedziba RCKiK w Olsztynie – Dział Farmacji Szpitalnej.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu farmaceuty;      
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny i CV z klauzulą zgody;
 • podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej oferty do dnia 28.01.2021 r. na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2

bądź drogą e-mail: sekretariat@rckikol.pl

Dodatkowe informacje: Kierownik Działu Administracji mgr Krzysztof Semerak,                  tel. 668 018 375

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta pracy nr 1/2021.

Inne informacje:

1)  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami;

2) Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że w klauzuli zawartej w ofercie została wyrażana zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach;

3) Aplikacje bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RCKiK                       w Olsztynie nie będą rozpatrywane;

4) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Olsztyn, dn. 15.01.2021 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn tel. 892560156 e-mail sekretariat@rckikol.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@rckikol.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 7 dni po zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

9. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

KLAUZULA ZGODY:

Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie  z siedzibą w Olsztynie ul. Malborska 2

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

btnimage