Informacje dla dawców

Ważne !!! Dokumenty tożsamości uprawniające do oddania krwi i jej składników:


Dokumenty tożsamości uprawniające do oddania krwi i jej składników:
Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi


„3. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi potwierdza musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość ( e tym za pomocą publicznej aplikacji mobilnej) zawierającej zdjęcie oraz numer PESEL

Honorowy Dawca Krwi

Przywileje Honorowych Dawców Krwi

1.Tytuł „Honorowego Dawcy krwi”

2. Uzyskanie Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi ( już po pierwszym oddaniu krwi
    lub jej składników. (Dz. U.z 1997 nr 106. Art.7 pkt.1)

3. Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w dniu, w którym oddawana jest krew
   w pracy, uczelni, szkole. (Dz. U z 1996 nr 60 poz.281)

4. Wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych do najbliższej jednostki służby krwi
    (RCKiKw Olsztynie lub Terenowego Oddziału). Dz. U.Nr 106 z dnia 11 września 1997
     art.9 ust.1 pkt.3
     4.1 Refundacja kosztow dojazdu przysługuje wszystkim dawcom zamieszkałym
            w rejonie działalności danej placówki służby krwi i dotyczy faktycznie
            poniesionych przez nich na ten cel wydatków
     4.2 Krwiodawcy korzystającemu z takich środków komunikacji jak PKP lub PKS
            przysługuje zwrot kosztów w gotówce (w obie strony)na podstawie okazanego
            biletu.
     4.3 Krwiodawcy korzystającemu z komunikacji miejskiej przysługuje zwrot biletów
           w naturze.
     Zwrot biletów na środek komunikacji miejskiej odbywa się w punkcie
     krwiodawstwa na życzenie krwiodawcy (zwrot gotówki za przejazd PKP lub PKS
     nie wyklucza wydania biletów jeżeli dawca na trasie z dworca do punktu
     krwiodawstwa korzystał ze środków komunikacji miejskiej.

Krwiodawca posiadający Legitymację Zasłużony Dawca krwi I stopnia – jest    
uprawniony do bezpłatnych przejazdów na terenie Olsztyna wg Uchwały Rady Miasta

5. W przypadku oddania krwi na rzecz danego pacjenta istnieje  możliwość otrzymania
    stosownego  zaświadczenia potwierdzającego objętość oddanej krwi.

6. Na prośbę dawcy  jest możliwość uzyskania bezpłatnych badań laboratoryjnych  
    (grupa krwi, morfologia, badania w kierunku  zarażenia wirusami HIV, HCV, HBV
     oraz kiłą)
7. Możliwość uzyskania bezpłatnej KARTY GRUPY KRWI (po 3 donacji w  ciągu roku)

8. Wydawany jest posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500kcal (w postaci
     czekolad) Dz.U.nr 261 z dnia 26 listopada 2004r

9.. Istnieje  możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości
    ekwiwalentu  pieniężnego za pobraną krew.(art.26 ust.7 pkt2 ustawy z dn.26.07.1991r
    o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U.z 2010r nr 51 poz.307 z póź.zm.)

10. Możliwość uzyskania Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
      (po ilu litrach w załączeniu) po złożeniu stosownego wniosku w PCK
 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Zasłużony Honorowy Krwiodawca
1.„Zasłużony Honorowy dawca krwi, zasłużony Dawca przeszczepu, Inwalidzi Wojenni i Wojskowi oraz Kombatanci maja prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach”(Dz.U.Nr 164,poz.1027 z 2008r z późn.zm.)

  1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi – wykaz leków , które może stosować w związku z oddawaniem krwi (Dz. Ustaw nr 118 z 20 czerwca 2008r
Wzór wniosku Zasłużony dla Narodu

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi
lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane
ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla
Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister
właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której
dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania
odznaki;
2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Osoba składająca wniosek o nadanie odznaki wypełnia:
1) dane dawcy krwi:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL –
serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej
składników.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres Sekretariatu Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Ul. Malborska 2 10-255 Olsztyn

Wzór Wniosku

Dane potrzebne do wniosku o ilości oddanej krwi ( archiwum)

(miejscowość i data)

Formularz zgłoszeniowy o ilości oddanej krwi

Dane niezbędne do wydania zaświadczenia o ilości oddanej krwi na podstawie karty krwiodawcy

Nazwisko i Imię

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Miejsce oddawania krwi

Lata, w których oddawana była krew

Krew oddawana była honorowo czy odpłatnie

Grupa Krwi

podpis

Zwrot kosztów dojazdu

Bezpłatne przejazdy na terenie miasta Olsztyn

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.

Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na ich podstawie.

https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/transport-publiczny/ulgi-i-przywileje/rodzaje-ulg
Odbiór wyników badań

RCKiK informuje , że nie udziela telefonicznie informacji o wynikach badań laboratoryjnych krwiodawców . Wyniki wydawane na życzenie krwiodawcy można odebrać osobiście  lub wydawane są upoważnionej osobie od poniedziałku do piątku w siedzibie RCKiK w Olsztynie lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w wybranym Terenowym Oddziale .
Wzór  pisemnego upoważnienia- poniżej:

Upoważnienie do odbioru wyników badań dla krwiodawców

Sposób przeliczania osocza
Pytania dotyczące oddawania krwi

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania związane z oddawaniem krwi:

Czy oddawanie krwi jest bezpieczne ?
Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na
wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu
jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami
przenoszonymi drogą krwi. Kto
może zostać dawca krwi? Dawcą krwi lub jej składników może zostać:

– każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat

– o masie ciała przynajmniej 50kg

– OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi:
„3. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi potwierdza musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość ( e tym za pomocą publicznej aplikacji mobilnej) zawierającej zdjęcie oraz numer PESEL

Przed Oddaniem krwi

Co powinniśmy jeść a czego unikać przed oddaniem krwi

Produkty polecane co najmniej 2 dni poprzedzające oddanie krwi:
pieczywo, chuda wędlina, ser biały chudy, dżem, miód, warzywa, jogurt, drób, wołowina, ryby.

Unikamy: Fast foodów, tłustego mięsa, śmietany, majonezu, tłustego mleka, tłustych wędlin, pasztetów, ciastek z kremem, jajek, orzechów alkoholu.

W dniu oddania krwi należy:

  • Spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chudą wędlinę, ser biały chudy, dżem, miód, warzywa, jogurt);
  • Ograniczyć palenie papierosów (2 godziny przed oddaniem krwi nie powinno się palić);
  • Przed oddaniem krwi wskazane jest wypić minimum 0,5 l płynów (woda mineralna, sok);
  • Nie pić alkoholu, również  w dniu poprzedzającym oddanie krwi !!!

Zalecenia i przeciwwskazania dotyczące diety krwiodawcy przed oddaniem krwi:

Około 2 godziny przed oddaniem krwi i w dniu poprzedzającym oddanie krwi wskazane jest zjedzenie lekkiego niskotłuszczowego posiłku.

Polecane produkty:

Napoje: soki owocowe lub warzywne, woda mineralna niegazowana, herbata, kawa • pieczywo • miód naturalny lub sztuczny, dżem, powidła, mleko, zupy mleczne, makarony, kasze, płatki, ryż • twaróg, chudy ser biały • warzywa, owoce • chude wędliny, ryby, mięso gotowane chude, drób, wołowina chuda.

Przeciwwskazane są:

Alkohol • śmietana • majonez • margaryna • rosół • żółte sety jaja • smalec • oleje • orzeszki ziemne • wszelkie pokarmy smażone i opiekane na tłuszczu • lody, kremy, ciastka tortowe • tłuste mięsa, boczek, bekon, kiełbasa, wieprzowina, baranina, kaszanka, salceson, pasztety.

Spożywanie zbyt tłustych posiłków przed oddaniem krwi może być powodem niezakwalifikowania krwi do celów leczniczych.

Oddanie Krwi

Procedura oddania krwi – krok po kroku

Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy a miejsce, wkłucia jest odkażane. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie a zarazem bezpieczne i abyśmy mogli podzielić się swoją krwią w miłej i przyjaznej atmosferze..

0011.Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz
(koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem
PESEL ).

0022. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie
poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut.
W zależności od rodzaju donacji (osocze, płytki krwi) może być tez pobrana próbka krwi na dokładniejsze badania morfologiczne, niezbędne do kwalifikacji. Odczyt wyników badań w takiej sytuacji trwa trochę dłużej. 003

0043. Gabinet lekarski:

 – skrócone badanie lekarskie

 – wywiad lekarski (m.in. wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości)

 – kwalifikacja do oddania krwi (krew pełna, osocze lub płytki krwi) 005

0064. Uzupełnienie płynów w organizmie: w dniu poprzedzającym oddanie krwi zwiększyć ilość wypijanych płynów, najlepiej wody mineralnej, co najmniej 1,5 l. Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia. W dniu oddania prosimy spożyć lekkie śniadanie!

0075. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym
w czasie od 5 do 8 minut. Można też oddać (po wcześniejszym uzyskaniu kwalifikacji) osocze lub płytki krwi metodą aferezy.
W takim przypadku donacja trwa  około 30-60 minut.008

010

6. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady..

7. Na prośbę Dawcy wystawiane jest:

 – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole

 – wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa

 – legitymacja HDK

 – kopia wyników badań

Firmy oferujące wsparcie dla krwiodawców

Program lojalnościowy

( 20 grudnia 2016 )

Dnia 22.12.2016 w RCKiK w Olsztynie oraz w TO  zostaje wdrożony Program Lojalnościowy zgodnie z programem polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

btnimage