Informacje dla dawców

Dokumenty tożsamości uprawniające do oddania krwi i jej składników:
Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi

„3. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi potwierdza musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość ( e tym za pomocą publicznej aplikacji mobilnej) zawierającej zdjęcie oraz numer PESEL

<span class=”has-inline-color has-cyan-bluish-gray-color”><strong>Przed oddaniem krwi</strong></span>

Co powinniśmy jeść a czego unikać przed oddaniem krwi

 • Produkty polecane co najmniej 2 dni poprzedzające oddanie krwi:
  pieczywo, chuda wędlina, ser biały chudy, dżem, miód, warzywa, jogurt, drób, wołowina, ryby.
 • Unikamy: Fast foodów, tłustego mięsa, śmietany, majonezu, tłustego mleka, tłustych wędlin, pasztetów, ciastek z kremem, jajek, orzechów alkoholu.

W dniu oddania krwi

 • Spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chudą wędlinę, ser biały chudy, dżem, miód, warzywa, jogurt);
 • Ograniczyć palenie papierosów (2 godziny przed oddaniem krwi nie powinno się palić);
 • Przed oddaniem krwi wskazane jest wypić minimum 0,5 l płynów (woda mineralna, sok);
 • Nie pić alkoholu, również  w dniu poprzedzającym

Spożywanie zbyt tłustych posiłków przed oddaniem krwi może być powodem niezakwalifikowania krwi do celów leczniczych.

<strong>Oddanie krwi</strong>

Procedura oddania krwi – krok po kroku

Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy a miejsce, wkłucia jest odkażane. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie a zarazem bezpieczne i abyśmy mogli podzielić się swoją krwią w miłej i przyjaznej atmosferze..

0011.Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz
(koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem
PESEL ).

0022. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie
poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut.
W zależności od rodzaju donacji (osocze, płytki krwi) może być tez pobrana próbka krwi na dokładniejsze badania morfologiczne, niezbędne do kwalifikacji. Odczyt wyników badań w takiej sytuacji trwa trochę dłużej. 003

0043. Gabinet lekarski:

 – skrócone badanie lekarskie

 – wywiad lekarski (m.in. wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości)

 – kwalifikacja do oddania krwi (krew pełna, osocze lub płytki krwi) 005

0064. Uzupełnienie płynów w organizmie: w dniu poprzedzającym oddanie krwi zwiększyć ilość wypijanych płynów, najlepiej wody mineralnej, co najmniej 1,5 l. Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia. W dniu oddania prosimy spożyć lekkie śniadanie!

0075. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym
w czasie od 5 do 8 minut. Można też oddać (po wcześniejszym uzyskaniu kwalifikacji) osocze lub płytki krwi metodą aferezy.
W takim przypadku donacja trwa  około 30-60 minut.008

010

6. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady..

7. Na prośbę Dawcy wystawiane jest:

 – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole

 – wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa

 – legitymacja HDK

 – kopia wyników badań

<strong>Kto może oddać krew</strong>

każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat

o masie ciała przynajmniej 50kg

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi potwierdza musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość ( e tym za pomocą publicznej aplikacji mobilnej) zawierającej zdjęcie oraz numer PESEL

<strong>Sposób przeliczania osocza</strong>

<strong>Odbiór wyników badań</strong>

RCKiK informuje , że nie udziela telefonicznie informacji o wynikach badań laboratoryjnych krwiodawców . Wyniki wydawane na życzenie krwiodawcy można odebrać osobiście  lub wydawane są upoważnionej osobie od poniedziałku do piątku w siedzibie RCKiK w Olsztynie lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w wybranym Terenowym Oddziale .
Wzór  pisemnego upoważnienia- poniżej:

Upoważnienie do odbioru wyników badań dla krwiodawców

<strong>Honorowy Dawca krwi</strong>

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

Procedura nadania odznaki ZHDK

 • pobierasz zaświadczenie o ilości oddanej krwi i jej składników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) lub jego terenowego oddziału,

<strong>Wzór wniosku Zasłużony dla Narodu</strong>
 • Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi
  lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane
  ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla
  Zdrowia Narodu
 • Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister
  właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
  1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której
  dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania
  odznaki;
  2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.
 • Osoba składająca wniosek o nadanie odznaki wypełnia:
  1) dane dawcy krwi:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL –
  serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
  2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej
  składników.

Wzór Wniosku

<strong>Wniosek o ilości oddanej krwi ( archiwum)</strong>

(miejscowość i data)

Formularz zgłoszeniowy o ilości oddanej krwi

Dane niezbędne do wydania zaświadczenia o ilości oddanej krwi na podstawie karty krwiodawcy

Nazwisko i Imię

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Miejsce oddawania krwi

Lata, w których oddawana była krew

Krew oddawana była honorowo czy odpłatnie

Grupa Krwi

podpis

<strong>Przywileje</strong>

I. Zwolnienie od pracy, nauki w dniu, w którym oddaje krew.  W przypadku dyskwalifikacji dawcy przysługuje usprawiedliwienie na czas okresowego badania lekarskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 II.  W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje wymiar zwolnienia z pracy w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. Nr 60 poz. 281 ze zm.  oraz  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz.1777 art. 9a.1)

III. Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

IV. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj.: 9 czekolad)


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/

V. Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

 • Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców.
 • Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł.
 • Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.   

Informujemy, że stosowne zaświadczenia są wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia, po zakończeniu roku rozliczeniowego

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. /Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm./

VI. Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi

 • Koszty zwracane są w przypadku dojazdu do miejsca poboru autobusem lub pociągiem – za okazaniem biletu.

VII. Karta identyfikacyjna grupy krwi

Każdy dawca, który dwukrotnie oddał krew, ma możliwość otrzymania bezpłatnie karty identyfikacyjną grupy krwi.

VIII. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych

 • grupę krwi,
 • morfologię,
 • badania wirusologiczne

IX. Odznaczenia PCK

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III, II , I stopnia  przysługuje każdemu honorowemu dawcy krwi, który w dowolnym okresie czasu oddał odpowiednią ilość krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. 

Aby otrzymać odznaczenie należy pobrać z Rejestracji zaświadczenie potwierdzające oddanie odpowiedniej ilości krwi lub jej składników a następnie udać się do Oddziału PCK  ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn.


Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” upoważnia:

 • osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi (wg listy ogłaszanej przez Ministra Zdrowia)
 • do korzystania ze świadczeń ZOZ i aptek poza kolejnością
 • Przejazdy na terenie miasta Olsztyn https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/transport-publiczny/ulgi-i-przywileje/rodzaje-ulg
<strong>Program lojalnościowy</strong>

Dnia 22.12.2016 w RCKiK w Olsztynie oraz w TO  zostaje wdrożony Program Lojalnościowy zgodnie z programem polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

31.12. 2020 r. zakończył się program lojalnościowy dla krwiodawców „Każda kropla jest cenna”, który obowiązywał w latach 2005-2020.

W związku z tym informujemy, że nagrody za kropelki zebrane do dnia zakończenia programu (tj. 31.12.2020 r.) można będzie odbierać również po tym terminie, do wyczerpania zapasów nagród.
Nie będzie jednak możliwości zdobywania nowych pieczątek od 01.01.2021 r.

btnimage
Skip to content