Oferty Pracy

RCKiK w Olsztynie zatrudni na umowę zlecenie Inspektora nadzoru budowlanego

Miejsce pracy: Olsztyn, ul. Malborska 2;

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

Okres zatrudnienia: maj – czerwiec 2021.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe budowlane lub pokrewne lub wykształcenie średnie                             z trzyletnim doświadczeniem zawodowym oraz uprawnieniami budowlanymi.
  2. bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego;

Wymagane dokumenty:

  1. podpisany list motywacyjny i CV z klauzulą zgody*;
  2. podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej oferty do dnia 20.05.2021 r. na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2

bądź drogą e-mail: kadry@rckikol.pl

Dodatkowe informacje: Kierownik Działu Administracji  – mgr Krzysztof Semerak, tel. 668 018 375

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta pracy nr 10/2021.

*Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji*/aktualnej rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.

*niepotrzebne skreślić

Inne informacje:

1)  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami;

2) Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że w klauzuli zawartej w ofercie została wyrażana zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach;

3) Aplikacje bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RCKiK                       w Olsztynie nie będą rozpatrywane;

4) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Olsztyn, dn. 06.05.2021 r.

RCKiK w Olsztynie zatrudni osobę do utrzymania właściwego stanu
sanitarno – epidemiologicznego w pomieszczeniach TO RCKiK w Elblągu

Miejsce pracy: Elblągu, ul. Bema 80;

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;

Okres zatrudnienia: czerwiec – wrzesień 2021.

Wymagania:

  1. wykształcenie min. podstawowe;
  2. dobra organizacja pracy;
  3. sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność;
  4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zleconych czynności;

Wymagane dokumenty:

  1. podpisany list motywacyjny i CV z klauzulą zgody*;
  2. podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej oferty do dnia 21.05.2021 r. na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2

bądź drogą e-mail: kadry@rckikol.pl

Dodatkowe informacje: Pielęgniarka koordynująca w TO w Elblągu – Pani Barbara Słodownik,                  tel. 606 322 140                     

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta pracy nr 9/2021.

*Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji*/aktualnej rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.

*niepotrzebne skreślić

Inne informacje:

1)  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami;

2) Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że w klauzuli zawartej w ofercie została wyrażana zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach;

3) Aplikacje bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RCKiK                       w Olsztynie nie będą rozpatrywane;

4) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Olsztyn, dn. 06.05.2021 r.

btnimage