Polityka prywatności

Polityka prywatności
 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przykłada bardzo dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się w jaki sposób, na jakiej podstawie i jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z odwiedzinami i korzystaniem z naszej strony internetowej. W dokumencie znajdziesz również informacje o Twoich prawach, jakie Przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich informacji osobowych przez RCKiK w Olsztynie
 Administrator danych
 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn, e-mail sekretariat@rckikol.pl,
 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez RCKiK w Olsztynie skontaktuj się z nami: sekretariat@rckikol.pl
 Podmiot przetwarzający dane
 W przypadku usług świadczonych przez RCKiK w Olsztynie informujemy, iż jest podmiotem przetwarzającym dane w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 Cel przetwarzania danych osobowych
 Zapewniamy, że nie sprzedajemy osobom trzecim Twoich danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika jedynie w przypadku, gdy mamy do tego podstawę prawną. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest dla nas niezbędne do prawidłowej realizacji ustawowych obowiązków.
 Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i sytuacjach:
a) Używamy przekazanych nam informacji w celu realizacji ustawowych obowiązkach, o jakie użytkownik prosi w związku z jego zapytaniem, w tym związanych z wnioskowanymi zmianami;
b) Kontakt z użytkownikiem w celu realizacji ustawowych obowiązkach: wysyłamy użytkownikowi wiadomości na temat usług oraz ich zmian, pomocą techniczną itp.;
c) Cele administracyjne lub prawne: Dane użytkownika mogą być wykorzystane w celach realizacji ustawowych obowiązków a także do przeprowadzenia analizy statystycznej, ankietowania, testowania systemów, wsparcia technicznego,a także w celu odpowiedzi na roszczenia lub skargi;
d) Profilowanie: Naszym celem jest zapewnienie poprawności wszelkich danych stanowiących podstawę profilowania. Użytkownik udostępniając jakiekolwiek dane osobowe jednoznacznie wyraża zgodę na wykorzystywanie tych danych w celu profilowania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Profilowanie odbywa się za uprzednią zgodą użytkownika;
e) Obsługa i wzajemna komunikacja: Dane użytkownika wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, udzielenia pomocy technicznej;
 Odbiorcy danych
 Zgodnie z obowiązującym prawem, Twoje dane możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, które gwarantują bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane udostępniamy tylko i wyłącznie, gdy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego. Twoje dane udostępniamy podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w szczególności: podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne; a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, jak np. operatorom pocztowym.
 Prawa ochrony danych
 Zgodnie z obowiązującym prawem w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych,
• żądania sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika,
• żądania usunięcia danych osobowych. Masz prawo żądać usunięcia informacji o swoich danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,
• prośby o skasowanie danych osobowych, jeżeli użytkownik skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej). Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych. W tej sytuacji sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych nie wymaga uzasadnienia.
• sprzeciwu wobec profilowania lub sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika
• żądania informacji na temat, czy przechowujemy dane osobowe użytkownika, a jeżeli tak, to jakie dane i w jakim celu są przechowywane,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• żądania przeniesienia swoich danych osobowych w elektronicznej, ustrukturyzowanej postaci, tzw. prawo do “przenoszenia danych”
• wycofania w ograniczonych okolicznościach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik uprzednio wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu, ma prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie. W momencie, gdy otrzymamy od Użytkownika informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach, na jakie początkowo wyraził zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować sie z RCKiK w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn, e-mail abi@rckikol.pl
 Bezpieczeństwo danych
 Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stosujemy komercyjnie uzasadnione metody zabezpieczeń w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Wykorzystujemy elektroniczne zabezpieczenia, zaprojektowane by chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji, w tym także danych osobowych Użytkownika.
 Wszelkie środki zabezpieczeń stosowane przez nas spełniają wymogi określone przez właściwe prawo. Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim, np. dystrybutorom lub Partnerom w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z wymogami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Jednakże nie możemy udzielić gwarancji, że środki bezpieczeństwa zastosowane przez nas i osoby trzecie na naszych stronach internetowych uniemożliwią hakerom lub innym użytkownikom nielegalne uzyskanie informacji o Użytkowniku, w tym o jego danych osobowych. Użytkownik przyjmuje ten fakt do wiadomości i potwierdza, że żadne metody przechowywania informacji oraz elektronicznego ich przesyłania, nie mogą zagwarantować pełnego bezpieczeństwa.
 Polityka dotycząca plików cookie
 Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki “cookies” jest Regionalne Centrum Krwiodawstw i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Malborska 2
 W ramach strony www.rckikol.pl stosowane są pliki „cookies” pochodzące od podmiotów trzecich, takich jak Google. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od podmiotów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” na stronach internetowych:
 Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
 Zmiany polityki prywatności
 Nasza Polityka prywatności może się zmieniać. Jednakże Użytkownik będzie informowany o zmianach tego dokumentu poprzez zawiadomienie opublikowane na naszej stronie internetowej lub w formie wiadomości e-mail.