REACT-EU

Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie realizuje projekt pod nazwą:

„Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w zakresie działań naprawczych i usuwania skutków pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych „w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0161/22 oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0161/22-00/610/2023/53

Wartość Projektu:

Koszt całkowity projektu: 3 372 662,40 PLN

Koszt kwalifikowany: 2 836 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 2 836 000,00 PLN

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych: 100%

Opis Projektu, cele, planowane efekty

Projekt służy wsparciu działań naprawczych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie  w kontekście pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

Celem projektu jest 

 1. Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 RCKiK w Olsztynie

Zakres projektu obejmuje:

 •  Przygotowanie projektu, opracowanie studium wykonalności
 • Wykonanie robót budowlanych na potrzeby Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz Działu Laboratoryjnego RCKiK w Olsztynie
 • Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Olsztynie
 • Zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Olsztynie
 • Niezbędne działania promocyjne,

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Osiągnięty zostanie efekt w postaci:

 1. zabezpieczenia dostępu szpitali do składników krwi wysokiej jakości,
 2. zabezpieczenia firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania,
 3. przygotowania systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne,
 4. unowocześnienia infrastruktury i dostosowanie do aktualnych potrzeb,
 5. poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz dostępności usług świadczonych przez RCKiK w Olsztynie.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

 • liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.
 • Wartość zakupionego sprzętu medycznego – CV2: 610 692,76 PLN,

Okres realizacji:

od 01.10.2020 r. do 30.03.2023 r.