Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w ramach programowania środków z instrumentu REACT-EU, Ministerstwo Zdrowia – Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego(CMKP)  oraz Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych(KIDL), realizuje projekt nr: POWR.07.01.00-00-0002/22 pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Projekt skierowany jest m.in.do osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu. Obecnie trwa rekrutacja na kursy. Uczestnik szkolenia otrzymuje: bezpłatny udział w kursie, dostęp online do materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 250 zł/osobę.

Z związku z powyższym, uprzejmie prosimy o w miarę możliwości o promocje powyższych szkoleń na możliwie wszystkich kanałach informacyjnych. Przesyłamy również plakat, który można wydrukować oraz umieścić na tablicy ogłoszeń .

Zachęcamy do  promocji ww.  szkoleń, ponieważ udział w szkoleniach zwiększy kompetencje kadr medycznych w zakresie właściwego postępowania na polu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym oraz sanitarno-epidemiologicznym, w tym niezbędnych z punktu widzenia diagnostyki chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19 oraz walki z przebiegiem i skutkami epidemii.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się poniżej:

Projekt jest Wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Szkolenie dla pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem sieci (on-line). Natomiast szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych podzielone jest na część teoretyczną prowadzone za pośrednictwem sieci (on-line) oraz część praktyczną realizowana stacjonarnie.  

Zarezerwuj  Oddaj krew (we wtorek, środę lub piątek) w RCKiK w Olsztynie, a otrzymasz Kartę Zniżkową na zakup posiłku w restauracji PASIBUS w Galerii Warmińskiej.

Dla pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Ministerstwo Zdrowia. Natomiast organizacją szkolenia zajmuje się CMKP.

Zgłoszenia rekrutacyjne na szkolenia organizowane przez CMKP należy przesyłać do Biura Projektu MZ, z dopiskiem „REACT 02/2022”, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Informację o projekcie, w tym programy kursów, zasady rekrutacji oraz regulamin rekrutacyjny dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

Rekrutacja na szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadza KIDL. 

Informację o projekcie, zasady rekrutacji oraz regulamin rekrutacyjny dostępne są na stronach KIDL:

https://kidl.org.pl/page/view-wide?id=4176

https://kidl.org.pl/page/view?id=4393

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

r.jamiolkowski@mz.gov.pl

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Podobne wpisy