Zwrot kosztów dojazdu

UWAGA!

Od 01.02.2024 r. nastąpi zmiana sposobu zwrotu honorowym dawcom krwi kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi.

1) w przypadku osób posiadających bilety komunikacji publicznej – po okazaniu biletów (PKP II klasa, PKS, autobus, bus, tramwaj) – zwrot kosztów przejazdu. Kwota obejmuje cenę biletu/biletów z uwzględnieniem posiadanej przez krwiodawcę ulgi na dany środek lokomocji. W przypadku posiadania 2 biletów np. PKP II klasa oraz bilet autobusowy/tramwajowy z miejskiej komunikacji zbiorowej dawca otrzymuje zwrot kosztów dojazdu oraz wydawane są mu bilety komunikacji miejskiej;

2) w przypadku, gdy miejsce zamieszkania dawcy znajduje się w miejscowości, w której odbywa się pobór krwi, zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie za przejazd miejscową komunikacją zbiorową – wydawane są mu bilety komunikacji miejskiej;

3) w przypadku braku możliwości udokumentowania kosztów przejazdu – dawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w kwocie zryczałtowanej, uzależnionej od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania dawcy, a najbliższą jednostką organizacyjną RCKiK w Olsztynie. W takiej sytuacji zwrot kosztów za bilety komunikacji miejskiej nie przysługuje.

Szczegóły zostały określone w Zarządzeniu Nr 2/2024 Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie z dnia 17.01.2024 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu honorowym dawcom krwi kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, dostępnym do wglądu w siedzibie RCKiK w Olsztynie oraz w Terenowych Oddziałach.

Zarezerwuj  Gotowi oddać krew

Podobne wpisy